Центърът за преводи и редакции отпечата и разпространява многоезичен речник

Дата: 19-06-2009

RechnikЦентърът за преводи и редакции отпечата и разпространява многоезичен речник, който съдържа 3 000 термина, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от достиженията на правото на ЕС (acquis) на български, английски, френски и немски език. Той отразява действащата електронна терминологична база данни, разработена от Центъра и достъпна на интернет адрес: www.trc.government.bg.

Включената в него терминология е резултат от процеса по превод и редакция на първичното и вторичното законодателство на ЕС на български език, осъществен от екипа на Центъра за преводи и редакции във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Речникът е предназначен за разпространение до всички структури на държавната администрация. Неговата цел е да подпомага процеса на установяване и популяризиране на единна терминология при работата на служителите от централната, областните и общинските администрации с актовете от правото на ЕС и заедно с това попълни липсата на подобен тип справочно издание, което пряко засяга конкретната терминологична проблематика, свързана с европейското законодателство, и в обсега на което са включени термини от всички 20 области на достиженията на правото на Европейския съюз, съгласувани и утвърдени от експерти от съответните работни групи към ресорните министерства и администрации.

Речникът е разработен от Центъра за преводи и редакции по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В процеса на подготовката на изданието Центърът за преводи и редакции работи в тясно сътрудничество с Института за български език към Българската академия на науките.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.