За нас

ИСТОРИЯ

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ (ЦПР) първоначално функционира като Национален документационен център, който се създава през 1997 г. към Министерство на правосъдието. Година по-късно със съдействието и подкрепата на Службата за техническа помощ и информационен обмен (TAIEX) на Европейската комисия към него се създава и преводаческо бюро.

Основната задача на Централното преводаческото бюро и на Националния документационен център е изготвянето на официален превод на достиженията на правото на Европейския съюз (acquis communautaire).

Първата стъпка, която преводаческото бюро предприема е да събере и изгради във вид на база данни всички съществуващи по това време преводи на правни актове на Европейския съюз (ЕС), с които разполагат различните министерства и други държавни институции.

С напредъка на преговорите за присъединяване на България към ЕС нараства необходимостта от още по-целенасочени усилия за хармонизиране на българското законодателство с acquis communautaire. В тази връзка през 2001 г., с ПМС № 105/25.04.2001 г. функциите на Централното преводаческо бюро и Документационния център се обединяват и се възлагат на новосъздадения Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа.

МАНДАТ И МИСИЯ


Първоначално мандатът и мисията на Центъра за преводи и редакции са да отговори ефективно и професионално на изискванията за превод на нормативните документи в процеса на преговорите на България с Европейски съюз, като организира и координира:

• превода на:
- достиженията на правото на ЕС на български език;
- български нормативни документи на езиците на Общността;
- актове от правото на ЕС на български език за нуждите на държавната администрация.

• редакцията на преведените нормативни актове:
- езикова;
- юридическа;
- терминологична;

• предоставяне на информация относно изготвените преводи на различни органи на държавната администрация, както и терминологични справки с цел единна употреба на установената терминология в процеса на превод на acquis.

ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО


Политиката на ЦПР е изцяло насочена към извършване и предоставяне на преводи с високо качество, които прецизно отразяват съдържанието, насоката и отношението на оригиналите, безусловно спазват книжовните норми на българския език и са с единна терминология и фразеология.

Такова ниво на качество изисква значителни и постоянни усилия, поради което всички преводи преминават езикова, терминологична и юридическа редакция. На последващ етап се извършва съгласуване на терминологията с експерти от съответната работна група към Координационния съвет за подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз, понастоящем Съвет по европейските въпроси, съгласно ПМС №105/25.04.2001 г.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.