База данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области от acquis

Представената тук база данни съдържа термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) на български, английски, френски и немски език. Тя е създадена от ЦПР в сътрудничество с Института за български език към Българската академия на науките.

Базата данни е резултат от процеса по превод и редакция на първичното и вторично законодателство на Европейския съюз на български език, осъществен от Центъра за преводи и редакции във връзка с присъединяването на Република България към ЕС.
Нейното разработване като многоезичната електронна система за целево информационно търсене е част от Проекта „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Базата данни на ЦПР се обновява постоянно и може да участвате с предложения за нейното обогатяване чрез формата за контакт.

Търсене

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.