Съставители


Институт за български език към БАН

Институтът за български език към Българската академия на науките е основният център за изследване и описание на българския език – на неговото съвременно състояние, на историята му, на диалектното многообразие в него и на връзката му с другите езици.

Институтът за български език към БАН сътрудничи на Центъра за преводи и редакции по подготовката на базата данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire), изградена от ЦПР в процеса на превод на acquis communautaire.

Доц. д-р инж. Иван Иванов


Доц. д-р инж. Иван Томов Иванов – ръководител на катедра „Информационни технологии” в Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Участвал е в разработката на софтуерни проекти, като BULTRA (първият в България компютърен преводач), LIBIS™ (библиотечно-информационна система), WEBIS™ (информационна система за управление и мониторинг на учебния процес), автор е на web приложението от проекта Разбираема България и др. Автор е на 14 учебни пособия и учебници и повече от 30 статии в областта на информатиката и информационните технологии.

Център за преводи и редакци

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.