Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите по проекта на ЦПР резултати

Дата: 24-06-2009

На 24 юни 2009 г., Центърът за преводи и редакции (ЦПР) към министъра на държавната администрация и административната реформа, с любезното съдействие на Представителството на Европейската комисия в България, проведе в Информационния център на ЕС заключителна пресконференция по проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”. Проектът се финансира по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Пресконференцията беше организирана във връзка с предстоящото – на 9 юли 2009 г. – официално приключване на работата по проекта, основната цел на който е насочена към създаване и укрепване на условията за функционирането на ЦПР като терминологичен център, посредством структуриране и обновяване на терминологична база данни в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език и организиране на обучения за повишаване на уменията на служителите в централната, областните и общинските администрации за работа с актовете от европейското законодателство в процеса на неговото прилагане.

В изпълнение на основната цел бяха определени и следните специфични цели: извършване на проучване на опита и добрите практики в други държави-членки на ЕС, проучване, уеднаквяване и създаване на условия за налагане на единна терминология в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език, както и повишаване на знанията на служителите от структурите на централната, областните и общинските администрации за работа с актовете от европейското законодателство и с терминологичните бази данни на европейските институции.

За успешното реализиране на поставените цели Центърът за преводи и редакции изпълни заложените по проекта дейности, сред които: проучване на добри практики в държави-членки на ЕС; надграждане на софтуерен продукт TRADOS за управление на многоезично съдържание и компютърно подпомаган превод; специализирано обучение на служителите от ЦПР в терминологичните звена на европейски институции; изграждане на многоезична терминологична база данни и обновяване на Интернет страницата на Центъра; създаване, отпечатване и разпространение на печатно издание на многоезичен речник за нуждите на държавните административни структури; разработване и провеждане на обучение, насочено към служителите от държавната администрация на всички нива за работа с бази данни, съдържащи законодателни актове и специализирана терминология от правото на ЕС, въз основа на изготвен анализ на потребностите от обучение.

Директорът на Центъра за преводи и редакции и ръководител на проекта, г-жа Инна Славова, представи на вниманието на гостите и медиите на пресконференцията постигнатите резултати.

РЕЗУЛТАТ 1 - Систематизирано проучване на добрите практики в държави-членки на ЕС и европейски институции и постигнато по-високо ниво на специализирана подготовка на служителите от ЦПР

Въз основа на проучения опит и добри практики в терминологичните звена в Чешката република, Германия и Румъния, бяха получени полезни практически съвети и насоки за тяхното успешно функциониране и ключовото значение, което имат за постигането на езикова съгласуваност, установяване, популяризиране и осигуряване на достъп за всички държавни служители до единната терминология в областта на европейското и националното законодателство, както и за преодоляване на проблеми, свързани с терминологична несъгласуваност.

Специализираното обучение в терминологичните звена на българските преводачески отдели в Европейската комисия, Европейския парламент, Европейската сметна палата и в Центъра за преводи към органите на ЕС запозна служителите от ЦПР с успешните действащи механизми в областта на технологиите за превод, събиране, съхранение и актуализиране на терминология, както и с работата със специализирани за целта софтуери.

Проучения опит и добри практики бяха приложени и използвани за оптимално разработване, структуриране и поддържане на актуална многоезична терминологична база данни на ЦПР, която да бъде максимално полезна, лесна за ползване и достъпна за служителите от държавната администрация, а също така и за цялата общественост. Всичко това спомогна за повишаване експертното ниво на подготовка на служителите от ЦПР, както и за създаването на подходящи условия за функционирането на Центъра за преводи и редакции като терминологичен център.


РЕЗУЛТАТ 2: Изградена рамка за функциониране на терминологична база данни, включваща термини от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС, на национално ниво

Важна стъпка в процеса на уеднаквяване и утвърждаване на терминологията в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis) e изграждането на рамка за ефективното функциониране и качествено използване на наличните терминологични ресурси на ЦПР. В тази връзка Центърът за преводи и редакции осъществи надграждане на софтуерен продукт TRADOS, световен лидер сред системите за управление на многоезично съдържание и компютърно подпомаган превод на текстове. Извършен е и процесът по захранване на TRADOS с наличните преводи от законодателството на ЕС, с които ЦПР разполага, не само в областта на acquis, но и по отношение на преведеното българско законодателство.

Използването на този софтуер улеснява работния процес чрез прилагане на вече преведената и съхранена преводаческа памет и в този смисъл гарантира терминологичното уеднаквяване и единна употреба.


РЕЗУЛТАТ 3: Функциониращ терминологичен център в областта на достиженията на правото на ЕС

Прилагането на проучения опит и добри практики в терминологичните звена в държави-членки на ЕС и европейски институции спомогна за изграждането на електронна многоезична база данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български, английски, френски и немски език. Термините, включени в базата данни, са резултат от близо десетгодишната практика на ЦПР и са съгласувани с експерти от ресорните министерства и администрации в процеса на превод и редакция на acquis. С оглед съблюдаване чистотата на българския език, изграждането на базата данни се извърши в сътрудничество с експерти от Института за български език към БАН. Първоначално захраненият брой термини е 3 000, но се предвижда те да бъдат периодично обновявани и допълвани и след приключването на проекта. Достъпът се осъществява през обновената в рамките на проекта Интернет страница на ЦПР: www.trc.government.bg

Изградената база данни, както и успешно реализираните дейности по проекта, свързани с повишаване и укрепване капацитета на служителите на ЦПР в областта на терминологията, създадоха подходящи условия за неговото функциониране като терминологичен център, който да поддържа актуална и ориентирана към служителите от държавната администрация на всички нива терминологична база данни и заедно с това да извършва и предоставя компетентни терминологични справки и становища.


РЕЗУЛТАТ 4: Повишени знания и придобити умения от страна на служителите от държавната администрация за работа с актовете от европейското законодателство и използването на уеднаквена терминология, посредством предоставено обучение на до 1 200 служители.

Въз основа на изготвен в рамките на проекта анализ на потребностите на служителите от държавната администрация от обучение с цел по-ефективна работа с бази данни, съдържащи терминология и актове от законодателството на ЕС, ЦПР разработи и проведе обучение по три модула с фокус:

• работа с базите данни, свързани с правото на Европейския съюз (CCVista, JurisVista и EUR-Lex);

• представяне и работа с Интернет страниците на европейските институции;

• работа с изградената от ЦПР електронна многоезична терминологична база данни, както и запознаване с достъпните в Интернет терминологични бази данни в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis).

С цел улесняване и подпомагане процеса на обучение, ЦПР разработи учебно помагало, илюстрирано със схеми за навигация за отделните бази данни и Интернет страници.

Обучението се проведе в периода 16 март – 3 юни 2009 г., като организацията по провеждането на обучителните модули се осъществи в партньорство с Института по публична администрация (ИПА).

От предварително заявилите желание за участие в обучителните модули 1 002 държавни служители реално бяха обучени 601. Допълнително за служителите, които не са успели да преминат обученията, ЦПР подготви и дистанционно обучение по трите модула, чрез платформата за дистанционно обучение на ИПА.*

В помощ на служителите от структурите на държавната администрация ЦПР разработи и отпечата в тираж от 500 броя МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК, който отразява действащата електронна многоезична база данни от термини, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области на достиженията на правото на ЕС.

Речникът е предназначен за разпространение до всички структури на държавната администрация и има за цел да запълни липсата на подобен тип справочно издание, което пряко засяга конкретната терминологична проблематика, свързана с европейското законодателство, и по този начин да подпомогне процеса на популяризиране и единна употреба на установената в тази област терминология.

С цел осигуряване на изискванията за устойчивост на постигнатите резултати и мултипликационен ефект на проекта ЦПР ще продължи да предоставя терминологична информация, свързана с достиженията на правото на ЕС. ИПА ще продължи да предоставя обученията по разработените три обучителни модула сред структурите на държавната администрация и след приключването на проекта, като за целта ще се ползват обучители от ЦПР. Това ще гарантира кръга от полезна и специализирана информация за служителите от административните структури. Също така ще продължи и процесът на поддържане, актуализиране и обогатяване на изградената многоезична терминологична база данни, в зависимост от навлизането на нова терминология в българския книжовен език, която ще остане на разположение на Интернет страницата на Центъра.

В пресконференцията участие взе и представител на „Ню Ай” ООД, г-жа Десислава Сиракова, която представи изготвения АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ на служителите от държавната администрация по теми и въпроси, свързани с работата с актове от европейското законодателство, терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях единна терминология. Въз основа на анализа бяха разработени три обучителни модула и проведени обучения със служители от централната, областните и общинските администрации (Вижте резултат 4).

На вниманието на гостите и медиите бяха представени също така и отпечатаният МНОГОЕЗИЧЕН РЕЧНИК, съдържащ 3 000 термина, терминосъчетания, ключови думи и ключови изрази от всички 20 области от acquis, както и УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО, разработено във връзка с проведените от ЦПР по проекта обучения със служители от държавната администрация на всички нива.

Сред гостите на пресконференцията бяха представители на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции” към Министерски съвет, на Представителството на ЕК в България, директорът на Информационния център на ЕС г-жа Мария Герганова, както и представители на следните медии: в. „Труд”, списание „Правен свят”, радио РФИ (Radio France Internationale Sofia), в. „Капитал”, ИНВЕСТОР БГ.

* В периода 18-30 юни от включилите се във формата за дистанционно обучение 96 държавни служители, успешно са завършили 54. С това общият брой на обучените в рамките на проекта служители е 655.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.