Приключи стартиралото в средата на м. март обучение на служителите от държавната администрация за работа с бази данни, които съдържат актове от европейското законодателство и специализирана терминология

Дата: 01-07-2009
Приключи стартиралото в средата на м. март обучение на служителите от държавната администрация за по-ефективна работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология.

Обучението беше организирано в три еднодневни модула, провеждани всяка седмица в периода 16 март - 3 юни 2009 г. От предварително заявилите желание за участие в обучителните модули 1 002 държавни служители реално бяха обучени 601. Допълнително за служителите, неуспели да се включат в обученията, ЦПР подготви и дистанционна форма по трите модула, чрез платформата за дистанционно обучение на Института по публична администрация (ИПА). В периода 18-30 юни, чрез нея, от включилите се в обучението 96 държавни служители, успешно са завършили 54. С това общият брой на обучените в рамките на проекта е 655.

С цел улесняване и подпомагане процеса на обучение, ЦПР разработи и предостави на участниците учебно помагало, илюстрирано със схеми за навигация за отделните бази данни и Интернет страници.
Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.