Стартира обучение за работа с европейското законодателство и използваната в него специализирана терминология, насочено към служителите от държавната администрация

Дата: 16-03-2009

PomagaloОт 16 март 2009 г. Центърът за преводи и редакции започна провеждането на обучение за работа с бази данни, съдържащи актове от европейското законодателство, за работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях специализирана терминология, както и за работа с Интернет страниците на европейските институции.

Обучението е предназначено за служителите от централната, областните и общинските администрации и се реализира като част от проекта на ЦПР „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

В рамките на три обучителни модула, държавните служители ще бъдат запознати с възможностите за търсене, намиране и работа с основните документи на европейските институции, техните Интернет страници и установената терминология в областта на acquis.

Първият модул е насочен към работа с базите данни, свързани с правото на Европейския съюз (CCVista, JurisVista и EUR-Lex), които съдържат основните документи на европейските институции, формиращи достиженията на правото на Европейския съюз, и Решенията на Съда на Европейските общности и на Първоинстанционния съд.

Във втория модул ще бъдат представени Интернет страниците на петте основни институции на Европейския съюз (Парламент, Комисия, Съвет на ЕС, Съд на ЕО и Сметна палата), както и на двата консултативни органа на ЕС: Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Допълнително е включена информация и за Центъра за преводи към органите на ЕС, който играе важна роля във връзка с преводите на официалните документи. Този модул има за цел да обогати познанията на целевата група както по отношение на работата и структурата на европейските институции, така и по отношение на информацията, документацията, публикациите и терминологичните бази данни, които съдържат техните Интернет страници.

Третият модул е насочен към запознаване с достъпните в Интернет терминологични бази данни в областта на достиженията на правото на ЕС (acquis).

Един от важните акценти в него представлява изградената от Центъра за преводи и редакции ЕЛЕКТРОННА МНОГОЕЗИЧНА БАЗА ДАННИ ОТ ТЕРМИНИ, ТЕРМИНОСЪЧЕТАНИЯ, КЛЮЧОВИ ДУМИ И КЛЮЧОВИ ИЗРАЗИ на четири езика – български, английски френски и немски език. Ще бъде предоставена информация за начина, по който е структурирана търсачката, както и за методите на търсене по ключови думи и по области от acquis. Обучителният модул ще даде възможност на държавните служители да повишат своята ефективност при изпълнението на ежедневните им задължения като съблюдават единството и съгласуваността на терминологията, която навлиза в българския език в резултат от присъединяването на Република България към Европейския съюз.

ОБУЧЕНИЯТА СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ въз основа на проведено в рамките на проекта проучване, анализ и идентифициране на потребностите на служителите от централната, областните и общинските администрации от обучение по теми и въпроси, свързани с работата с бази данни в областта на европейското законодателство.

Организацията по провеждането на обучителните модули е осъществена съвместно с Института по публична администрация (ИПА), който е партньор на ЦПР в рамките на реализирания по ОПАК проект „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.