Резултати от извършения анализ на потребностите на държавните служители от обучения за работа със законодателството на ЕС

Дата: 28-11-2008

Готови са резултатите от стартиралото в края на м. юли изследване на потребностите служителите от централната, областните и общинските администрации от тематични обучения, насочени към работа с бази данни, свързани със законодателството на ЕС.

Изследването бе реализирано съвместно с „Ню Ай” ООД по проекта на Центъра за преводи и редакции „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на изследването беше да проучи затрудненията в процеса на работа със законодателството на ЕС и да установи, чрез анализ и оценка, конкретните потребности от обучение на служителите от държавната администрация по теми и въпроси, свързани с работата с актове от европейското законодателство, терминологични бази данни в областта на правото на ЕС в Интернет и използваната в тях единна терминология.

ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ показаха, че затрудненията, с които най-често се сблъскват представителите на целевата група, са в областта на терминологията, и по-специално в случаите когато в различни преводи на български език на актове от правото на ЕС се срещат различни преводни варианти на даден термин. Повечето от анкетираните са на мнение, че, за да бъдат избегнати тези различия, е необходимо да се унифицира терминологията в отделните области на европейското законодателство и да се утвърди на национално ниво. При трудности от терминологично естество 48 % от държавните служителите се консултират с колеги и само 23 % от тях търсят експертно становище.

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕНТИ

Анализът на потребностите е изготвен на базата на извършено анкетно проучване с 843 представители на централната, областните и общинските администрации и провеждане на структурирани интервюта с 30 от тях. Обобщените резултати от анализа показаха, че:

41,06 % от държавните служители имат необходимост от обучение за работа с терминологични бази данни в областта на правото на ЕС

Служителите от централната, областните и общинските администрации извеждат това обучение като най-приоритетно. Обучението предвижда запознаване с налични терминологични бази данни, тяхната функционалност и начини за оптимална работа.

40,1 % от тях определят като полезно за тях обучението за работа с бази данни с актове на европейското законодателство

В тази област е необходимо разработване на две специализирани обучения с различен фокус и целева група:

- за представителите на централната администрация акцентът трябва да се постави върху представяне на информация относно проекти на документи и етапа на тяхното съгласуване и наличието на официални български преводи на тези документи;

- за представителите на областните и общинските администрации е необходимо базово обучение за наличните бази данни, тяхната функционалност и възможностите за търсене в тях. В най-голяма степен това се отнася за бази данни, съдържащи официални преводи на български език на актове от законодателството на ЕС.

18,84 % са заявили потребност от обучение за работа с Интернет страниците на институциите на ЕС

Това е най-малко приоритетното обучение, в което необходимостта от информация е в посока на по-ефективно ориентиране и навигация в Интернет страниците на европейските институции с цел лесно и бързо намиране на основни налични документи, както и архиви на документи.

Предвижда се обученията да стартират през първото тримесечие на 2009 г. Съобразно потребностите на целевата група те ще имат практическа насоченост и ще съдържат както схема за навигация при използването на отделните тематични инструменти, така и практически съвети за оптимално търсене и ориентиране.

Организирането на обученията ще се извърши съвместно с Института по публична администрация (ИПА), а лектори по отделните обучителни модули ще бъдат експерти от Центъра за преводи и редакции.

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.