Информация

ПРОЕКТЪТ „Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство” се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос „Управление на човешките ресурси”, подприоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

ОБЩАТА СТОЙНОСТ на проекта е 902 475,46 лева.

ПЕРИОДЪТ за изпълнение е 12 месеца: от 9 юли 2008 г. до 9 юли 2009 г.

ПАРТНЬОР на Центъра за преводи и редакции по проекта е Институтът по публична администрация (ИПА) към министъра на държавната администрация и административната реформа.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Центърът за преводи и редакции и служителите от структурите на централната, областните и общинските администрации.

РЪКОВОДЕН ЕКИП:

Инна Славова - Ръководител на проекта

Аделина Кандова - Координатор организация

Жени Кирилова - Връзки с обществеността

Петя Батева - Технически сътрудник

Стоя Гаврилова - Счетоводител по проекта

Димитър Пенков - Координатор по обученията

Project-opak_bg Project-esf_bg Project-es_bg

Проект "Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа с европейското законодателство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.